language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

TOEFL/ITP

 

  Home / TOEFL/ITP

TOEFL/ITP

ตามที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ สถาบันจึงมีประกาศปิดสถาบัน จึงขอเลื่อนการทดสอบ TOEFL/ITP ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

The new surge in COVID-19 cases has forced the closure of the Institute. In this regard, GSLC has postponed  the TOEFL Test until further notice. 

 

TOEFL/ITP (INSTITUTIONAL TESTING PROGRAM)

คือ โปรแกรมการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ที่รู้จักกันดี  TOEFL/ITP เหมาะสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สอบจะสามารถทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง แยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์) ผู้สอบจะได้ทราบแนวทางการเรียน และฝึกฝน เพื่อปรับปรุง พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นแบบทดสอบ TOEFL/ITP ยังเป็นแบบทดสอบที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL เนื่องจากจะทำให้ผู้สอบคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ TOEFL ซึ่งเป็นวิธีการเตรียมตัวสอบที่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ ไม่สูงก่อนการสอบ TOEFL จริง

Test takers are required to report to the designated test center at 9:00 on the test date.  The test, beginning at 9:20, will be held in Sayamboromarajakumaree Building, NIDA.  (Information about room number may vary from one test to the next).  Please contact Mr.Phanuwat at 02 727 3147 for detailed information about the designated room for each test date.  Any test takers who report to the test center later than 9:30 will not be allowed to take the test and therefore cannot reclaim the test fee.  No communication devices will be allowed during the test; test takers are to switch off their cell phones.  Failure to comply with this requirement may result in the cancellation of the test application.

วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ

 • 21 เมษายน 2564  (โปรดตรวจสอบวันที่ทดสอบอีกครั้งก่อนวันสอบ)
 • เวลา 9.30 น.
 • สถานที่สอบ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6 ห้อง 601 และ 602
 • ผู้ที่จะขอเลื่อนหรือขอยกเลิกการสอบจะต้องแจ้งภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครและต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งมาที่โทรสารหรืออีเมล์ที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้ มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเลื่อนการสอบได้หรือไม่ได้รับเงินคืน
 • การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น
 • ผู้ที่ต้องการให้คณะภาษาและการสื่อสาร ส่งใบคะแนนให้ กรุณานำซองจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงตนเองและติดแสตมป์ 3 บาท 1 ดวง มามอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบในวันทดสอบ ทั้งนี้คณะภาษาและการสื่อสาร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือถึงล่าช้า เพราะการส่งผลเป็นเพียงการบริการเพิ่มเติมตามความประสงค์ของท่านเท่านั้น
 • หากต้องการให้ส่งใบคะแนนแบบ EMS หรือลงทะเบียน โปรดนำซองจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงตนเอง โดยไม่ต้องติดแสตมป์ มามอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม สำหรับ EMS ชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท และสำหรับจดหมายลงทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (คณะภาษาฯ ไม่สามารถจัดทดสอบให้ได้ หากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน) ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว จำนวน 9 คน (UPDATED 07-04-2564  22.00 น.)

 • คณะภาษาและการสื่อสาร ขอความกรุณาให้ท่านสมัครภายในระยะเวลาที่คณะกำหนด เนื่องจากคณะมีกระบวนการในการจัดสอบหลายขั้นตอน และจะต้องจัดซื้อข้อสอบตามจำนวนของผู้ที่สมัครเข้ามา จึงไม่สามารถให้ท่านเพิ่มหรือถอนได้ภายหลังวันปิดรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • Download ใบสมัคร แล้วส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาที่ phanuw.p@nida.ac.th
 • คณะภาษาและการสื่อสาร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครหลังกำหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • Download ใบสมัครที่นี่

วิธีชำระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 1,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เลขที่บัญชี 944-0-31881-5

ชื่อบัญชี นายเตวิช เสวตไอยาราม และ นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์
Fax ใบนำส่งเงิน (Pay In) พร้อมกรอกใบสมัครและส่งมาที่ 0-2377-7892  หรือที่ e-mail : phanuw.p@nida.ac.th 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกให้โดยหน่วยงานราชการ

2. หลักฐานการชำระเงิน (Payin Slip) สำหรับท่านที่โอนเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ขอให้พิมพ์ลงกระดาษเพื่อนำมาแสดง

เวลาในการทดสอบ รวม 115 นาที

 • Section 1 : Listening Comprehension  35 นาที (50 ข้อ)
 • Section 2 : Structure and Written Expression  25 นาที (40 ข้อ)
 • Section 3 : Reading Comprehension  55 นาที (50 ข้อ)

วิธีการคิดคะแนนเป็น TOEFL Score

วิธีการคิดคะแนน TOEFL Score เช่น หากท่านตอบถูก section ละ 30 ข้อ ใน Section 1 ท่านจะได้ 50 คะแนน Section 2 จะได้ 56 คะแนน และใน Section 3 จะได้ 51 คะแนน  จากนั้น นำคะแนนที่แปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 จะเป็น TOEFL Score ของท่าน

ตัวอย่าง  50-56-51 x 10 /3 = 523.33 = 523

การสอบรอบต่อไป

 • วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-18 เมษายน 2564)
 • วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 (รับสมัคร 22 เมษายน-9 พฤษภาคม 2564)
 • วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 (รับสมัคร 13-30 พฤษภาคม 2564)
 • วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 (รับสมัคร 3 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2564)
 • วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 (รับสมัคร 8 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2564)
 • วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 (รับสมัคร 5-29 สิงหาคม 2564)
 • วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 (รับสมัคร 2 กันยายน-3 ตุลาคม 2564)
 • วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (รับสมัคร 7-31 ตุลาคม 2564)
 • วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 (รับสมัคร 4-28 พฤศจิกายน 2564)

สนใจสอบถามรายละเอียด

ภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์, เกรียงไกร จิตต์ชุ่ม, สันติ แจ่มเงิน
โทร. 0-2727-3142, 0-2727-3147, 0-2727-3143
โทรสาร 0-2377-7892
e-mail : phanuw.p@nida.ac.th

Copyright © School of Language and Communication 2019