language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

Scholarship

 

  Home / Scholarship

SCHOLARSHIP


ปริญญาโทภาคปกติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีในเกณฑ์ดีให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน โดยมีการสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา 3 ประเภท ดังนี้
    ประเภทที่ 1 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
    ประเภทที่ 2 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
    ประเภทที่ 3 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

  รายละเอียดการรับสมัคร  

ปริญญาเอกสาขาภาษาและการสื่อสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ในสถาบัน โดยมีการสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา 3 ประเภท ดังนี้
    ประเภทที่ 1 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
    ประเภทที่ 2 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
    ประเภทที่ 3 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

  รายละเอียดการรับสมัคร     DOWNLOAD FORM  

ปริญญาเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ในสถาบัน โดยมีการสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา 3 ประเภท ดังนี้
    ประเภทที่ 1 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
    ประเภทที่ 2 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
    ประเภทที่ 3 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

  รายละเอียดการรับสมัคร     DOWNLOAD FORM  
Copyright © School of Language and Communication 2019