language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

TOEFL ITP Course

 

  Home / TOEFL ITP Course

TOEFL/ITP Training Course

ขอยกเลิกการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแนวข้อสอบมาตรฐาน (TOEFL) กำลังเปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 เท่านั้น

ขอยกเลิกการอบรมเนื่องจากสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

 

 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแนวข้อสอบมาตรฐาน (TOEFL)

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม – 14 มีนาคม 2564  อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น. (9 ครั้ง ๆ ละ 5 ชั่วโมง)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

----------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากข้อสอบ TOEFL เป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งในด้านโครงสร้างประโยคและการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญประกอบกับผู้ที่ต้องใช้คะแนนสอบจำนวนมากมีความรู้และทักษะจำกัดในการทำข้อสอบ หลักสูตรนี้จึงเปิดดำเนินการเพื่อตอบสนอบความต้องการดังกล่าว อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ ความเข้าใจเรื่องกลไกประโยคและทักษะในการทำข้อสอบ TOEFL

หัวข้อวิชาในหลักสูตร 

  1. การจับประเด็นประโยควิชาการในส่วนไวยากรณ์ (Section 2)
  2. ทักษะการทำข้อสอบการอ่านให้ทันเวลา (Section 3)

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  ประมาณ 35-40 คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา)

วิธีการอบรม  บรรยายและฝึกทำข้อสอบ

ระยะเวลาอบรม 45 ชั่วโมง ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 9 ครั้ง ๆ ละ 5 ชั่วโมง

ครั้งที่

วันอาทิตย์ที่

เวลา

จำนวนชั่วโมง

สถานที่

1

17 มกราคม 2564

9.00-15.00 น.

5

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

2

24 มกราคม 2564

9.00-1500 น.

5

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

3

31 มกราคม 2564

9.00-15.00 น.

5

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

4

7 กุมภาพันธ์ 2564

9.00-15.00 น.

5

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

5

14 กุมภาพันธ์ 2564

9.00-15.00 น.

5

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

6

21 กุมภาพันธ์ 2564

9.00-15.00 น.

5

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

7

28 กุมภาพันธ์ 2564

9.00-15.00 น.

5

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

8

7 มีนาคม 2564

9.00-15.00 น.

5

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

9

14 มีนาคม 2564

9.00-15.00 น.

5

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รวม

45

 

ค่าลงทะเบียน คนละ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้

1.  สมัครด้วยตนเองที่คณะภาษาและการสื่อสาร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 13(12A) ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ

2.  สมัครโดยวิธี ONLINE คลิกที่นี่  แล้วโอนเงินจำนวน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีออมทรัพย์

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- เลขที่ 944-0-31881-5

- ชื่อบัญชี นายเตวิช เสวตไอยาราม และ นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์

จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay In) พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล มาให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ nokphanuwat@yahoo.com ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร  หลักฐานการชำระเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  

โทร. 0-2727-3142 หรือ 081-494-8797 

http://lc.nida.ac.th  E-mail: nokphanuwat@yahoo.com  LINE ID: nokphanuwat

Copyright © School of Language and Communication 2019