language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

Master Page

 

  Home / Master Page

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

          ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสารสนเทศ ยังผลให้เกิดการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ กับนานาประเทศ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ ตั้งแต่การสอนภาษาอังกฤษในสถาบัน การศึกษาทุกระดับ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาและโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ต และสื่อสารสนเทศ ตลอดจนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรพิเศษที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ความจำเป็นและความต้องการด้านภาษาอังกฤษในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในหน่ายงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ธนาคาร บริษัทห้างร้าน รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

          คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เล็งเห็นความต้องการดังกล่าวที่ปรากฏชัดในสังคมวงกว้างและทุกระดับ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการแต่ละบุคคล ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์รประยุกต์ รวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะปัจจุบันของประเทศ
 3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ วิสัยทัศน์ และศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและแนวคิดของเจ้าของภาษา ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษใจวิชาชีพของตนในระดับสูง
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซํบซ้อนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได้ อย่างมั่นคงและมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนัก ศึกษา สำหรับประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
 1. รับนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ (หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปริญญาโทของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 2. ครู อาจารย์
 3. นักวิจัย นักวิชาการ
 4. ล่าม นักแปล
 5. พนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
 6. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
 7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 1. ตระหนักถึงนัยสำคัญ จรรยาบรรณในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทอาชีพต่าง ๆ
 2. รู้กลยุทธ์การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
 3. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุนานาวัตถุประสงค์
 4. ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทการงาน
 5. ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบภาษาในบริบทที่ใช้
 6. พัฒนาคุณค่าหลักของผู้นำหรืองานร่วมกับผู้อื่นอย่างดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
 7. พัฒนาความมั่นใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา


  Course Description / รายละเอียดรายวิชา
Copyright © School of Language and Communication 2019