language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

Information Page

 

  Home / Information Page

Course Description (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา (3 หน่วยกิต)

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรม   ของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ  และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ND 4000 Foundation for Graduate Studies

An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society, codes of ethics for executives and academics, personality development, physical and mental health, the Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai for communication, academic report writing, and sufficiency economy and development.


อพอ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้ศึกษาโครงสร้างทั่วไปของภาษาอังกฤษ เช่น แกนหลัก คำหลักและส่วนขยายในโครงสร้างประโยคต่าง ๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมถึงการตีความประโยค การจับใจความสำคัญ การระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน การหาความหมายโดยนัย และการลงข้อสรุป  

EPD 4000   English for Graduate Studies 

This course focuses on common structures of English such as core parts, headwords and modifiers in different sentence structures, knowledge of which is important for enhancing academic English reading skills including sentence interpretation, finding main ideas, identifying authors’ purposes, making inferences, and drawing conclusions.


อพอ 5000 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้ศึกษาไวยากรณ์ระดับสูง เช่น กลุ่มคำ หน่วยคำที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ในประโยค ประเภทของประโยค และองค์ประกอบย่อยของประโยคในข้อความประเภทต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเป็นการศึกษาประโยคที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับหลากหลายสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง

EPD 5000 English Grammar for Professional Development

This course focuses on advanced-level linguistic structures such as word classes, sentential elements, types of sentences, and sentence fragments of different types of texts on a contextual level. Emphasis is placed on using appropriate grammar in various professional fields.


อพอ 5001 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการอ่านและการถ่ายทอดเสียงโดยใช้สัทอักษรในระบบเสียงภาษาอังกฤษ ในระดับหน่วยเสียงประกอบด้วย หน่วยเสียง ตำแหน่งที่เกิดของเสียง ลักษณะการเปล่งเสียง ในระดับที่เหนือกว่าหน่วยเสียงประกอบด้วย การลงเสียงหนักในระดับคำ จนถึงระดับประโยค

EPD 5001 English Pronunciation for Professional Communication

This course aims to offer insight into reading and transcribing phonetic transcription in English sound system. In a segmental level, phonemes, places, and manners of articulation will be introduced. In a suprasegmental level, learners will study stress patterns ranging from the word level to the sentential level. Patterns of intonation forms and meanings accompanied with their variations will be explored.


อพอ 6000 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเข้าใจแง่มุมที่หลากหลาย เกี่ยวกับการฟังและ    การสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ ในบริบทของการสื่อสารในที่ทำงาน   แบบต่าง ๆ วิชานี้จะใช้กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารทาง      วัจนภาษาในบริบทการทำงานที่หลากหลาย เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจและเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับบริบท และจะเน้นการพัฒนาความสามารถและวิธีการจัดการการติดต่อสื่อสารทางวัจนภาษา เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในองค์กรหรือสถานที่ทำงานในบริบทที่หลากหลาย

EPD 6000 Integrated English Listening and Speaking for Professional Development

This course aims to equip students with multifaceted perspectives on English speaking and listening practices of interactions in different types of professions and workplaces. The course employs case studies and exercises as a basis for understanding verbal settings and explores the relationship between interactions and contexts. Emphasis is also placed on how to develop and manage workplace verbal interaction in English to achieve institutional goals.


อพอ 6001 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ (3 หน่วยกิต)    

รายวิชานี้เน้นการพัฒนาความสามารถด้านทักษะและกลวิธีในการอ่านและการเขียน เนื้อหาวิชาประกอบด้วยกระบวนการอ่านและการเขียน วิธีการคิดเชิงวิพากษ์ รวมถึงการตระหนักรู้และการสร้างสรรค์งานเขียนต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่องและมีเอกภาพ การสอนแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจงานเขียนที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการและเชิงอาชีพที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งานเขียนที่มีคุณภาพ

EPD 6001 Integrated English Reading and Writing for Professional Development

This course focuses on developing proficiency in reading and writing skills and strategies. The content includes reading and writing processes, critical thinking strategies, as well as recognition and composition of well-developed, coherent, and unified texts. Through an integrated program of instruction, students will be able to apply these skills toward both understanding a variety of academic- and workplace-related texts and composing effective writing.


อพอ 6002 ระเบียบวิธีวิจัย (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้นำเสนอความรู้เบื้องต้นของกระบวนการวิจัยและการประยุกต์ใช้โดยเน้นหลักการ แนวทาง และองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น การกำหนดหัวข้อ การตั้งคำถามวิจัย การเขียนบททบทวนวรรณกรรม และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ

EPD 6002 Research Methodology 

This course introduces fundamental knowledge of research and applications. Emphasis is on research principles, approaches and main components such as setting research topics, formulating research questions, writing literature reviews, and collecting data methods.


อพอ 7000 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงอาชีพ (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้นำเสนอมโนทัศน์เรื่องวาทกรรมและวาทกรรมศึกษาที่เป็นการศึกษาภาษาที่ใช้ในบริบทการสื่อสารเฉพาะ วิชานี้เน้นการอภิปรายถึงแนวทางต่าง ๆ ที่ แสดงความสัมพันธ์แบบวิภาษวิถีระหว่างวาทกรรมและบริบท เมื่อศึกษาจบรายวิชานี้แล้วนักศึกษาจะสามารถใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทวิชาชีพต่าง ๆ

EPD 7000 English Discourse Analysis for Professional Communication

This course introduces the concept of discourse and how discourse studies situate language in specific communicative contexts. Discussion focuses on approaches that unravel the dialectical relationship between discourse and context. Upon completion of the course, students will be able to use language effectively in professional settings.


อพอ 7001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้มุ่งเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผู้เรียนจะได้ศึกษาเจตนาในการสื่อสารที่หลากหลายของผู้พูด อาทิ การร้องเรียน การขอโทษ การปฏิเสธ การขอร้องและการชมเชย ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์และชุมชนดิจิทัลในบริบทวิชาชีพที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจะได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสารประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว รวมทั้งได้วิเคราะห์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง

EPD 7001 English for Intercultural Communication                                 

This course aims at increasing students’ proficiency in using English as an international language for intercultural communication. Students will explore the speaker’s different communicative intentions such as complaining, apologizing, refusing, requesting, and complimenting in various communication channels, particularly social media and digital community, in professional contexts. Factors attributing to successful and unsuccessful communication will be examined, and related research articles will be analyzed.


อพอ 7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้ศึกษาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปลภาษา เนื้อหาวิชามุ่งอภิปรายทฤษฎีการแปล โดยทำการศึกษารูปแบบและกรณีศึกษาการแปล รวมทั้งการนำทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์และฝึกปฏิบัติจากเอกสารในหลากหลายสาขาอาชีพ พร้อมกับเน้นย้ำจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์ของสาขาอาชีพการแปลภาษา

EPD 7002 Translation Theory and Practice

This course examines theories of and practice in language translation. It includes discussion of translation theories with practical models and case studies as well as the application of these theories using various types of texts from different professions. Emphasis also includes codes of conduct and ethical considerations.


อพอ 7003 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้สอนเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มในบริบทอาชีพ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้คำ เสียงและ
อวจนภาษา การควบคุมอารมณ์ การใช้สื่อภาพประกอบ การตั้งคำถามและตอบคำถาม การเสริมสร้างความมั่นใจและการเลือกแนวทางหรือรูปแบบการนำเสนอที่สะท้อนความเป็นตัวเอง ผู้เรียนจะสามารถนำเทคนิคเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เสมือนจริงในโครงการของวิชา คือ การวิเคราะห์การนำเสนอและการนำเสนอแบบเทดทอล์ค

EPD 7003 Presentations in English for Professional Development

This course offers a range of techniques for effective individual and group presentations in the professional settings. Skills to be taught include how to use words, voices and nonverbal communication, control nerves, use visual aids, open and close a presentation, deal with Q&A sessions, develop confidence and find your authentic voices and styles. Students will be able to apply these techniques in their culminating final projects: presentation analysis and TED-style presentations


อพอ 7004 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในบริบททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้เรียนจะมีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษในหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ การตลาด การจัดการ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ

EPD 7004 English for Business

This course aims to help students develop knowledge of business English in a variety of contexts, both local and international. The course provides students with opportunities to develop comprehension of business texts, practice listening skills in business contexts, and express business concepts both verbally and in writing. The course will cover various business-related topics, such as marketing, management, and international business.


อพอ 7005 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้สอนมืออาชีพ (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้ช่วยให้นักศึกษาหรือผู้ฝึกสอนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน  การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอนวิชาอื่น ๆ กระตุ้นให้นักศึกษาประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ไวยากรณ์และภาษาในการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน

EPD 7005 English for Professional Instructors

This course helps students or trainee instructors to develop knowledge and understanding of how to effectively use English to teach other subjects. It encourages them to evaluate factors that affect grammatical and language choices in their instruction, and provides an opportunity for them to practice and improve their English language for instruction. 


อพอ 7006 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ศึกษาหัวข้อ หรือ กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

EPD 7006 Selected Topics

This course aims to help students develop knowledge of topics or interesting case studies related to English for professional development.


อพอ 9000 การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)

รายวิชานี้เน้นให้ทำวิจัยค้นคว้าอิสระ ในประเด็นภายใต้คำแนะนำควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และมีขอบข่ายที่เหมาะสมสามารถทำสำเร็จลุล่วงในหนึ่งภาคการศึกษา

EPD 9000 Independent Study

This course aims to help students to conduct an independent study on a topic under the supervision of an advisor. The independent study itself should be sharply focused and be completed within a single semester.


อพอ 9004 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

รายวิชานี้เน้นให้ทำวิจัย หรือค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ รวมทั้งการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ขอบข่ายของการศึกษาวิจัยจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของการวิจัยวิทยานิพนธ์

EPD 9004 Thesis

This course aims to help students to conduct a student-initiated research report on a particular topic under consultation of an advisor, together with an oral examination.  The study scope must comply with thesis research standards. 

 

Copyright © School of Language and Communication 2019