language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

Master Page

 

  Home / Master Page

สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้เชิงผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพที่ตนเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นในบริบทที่หลากหลายทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการพัฒนา ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการขยายขอบเขตความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีด้านการสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ตลอดจนมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพของตนได้
 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
 • สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือหน่วยองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมิวิทยฐานะ ที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 • ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกหรือวิชาโทเมื่อศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดสอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ระดับ ไม่ต่ำกว่า N3 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปริญญาโทของหลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

ประเมินใบสมัคร และสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก

 • แนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์
 • การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
 • ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการตอบปัญหา
 • บุคลิกภาพ
 • โอกาศความก้าวหน้าในอนาคตถ้าได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน

หมายเหตุ 

 1. การคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด
 2. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด ๆ คัดเลือกนักศึกาาได้ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้นๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความสถาบันฯ ไม่ได้

1. ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายการสื่อสาร ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
4. ครู อาจารย์
5. นักวิจัย นักวิชาการ
6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 1. ใช้ภาษาญี่ปุ่น 4 ทักษะในบริบทวิชาการและบริบทวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยรวม
 3. เข้าใจพื้นฐานความคิดและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนญี่ปุ่น
 4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร วัฒนธรรม การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น    เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 5. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรได้ด้วยตนเองและยั่งยืนผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
 6. รู้จักแนวทางในการนำทักษะที่ได้เรียนไปปรับใช้ในบริบทวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

แผนการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก2
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก -
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ -
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ -
รวม 36 หน่วยกิต

 

หมวดวิชา แผน ก2
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ -
สอบประมวลความรู้ โดยสอบข้อเขียน
รวม 36 หน่วยกิต

 

รายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

สพ 4000

ND 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

Foundation for Graduate Studies

ภส 4001

LC 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ภส 4002

LC 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

Integrated English Language Skills Development

ภส 4011

LC 4011

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ภส 4012

LC 4012

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

Remedial Integrated English Language Skills Development

หมายเหตุ เงื่อนไขการเรียนในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันและหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)

สวญ 5000

JCC 5000

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

Japanese Grammar for Graduate Studies

สวญ 5001

JCC 5001

การฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

Japanese Listening and Speaking for Graduate Studies

สวญ 5002

JCC 5002

การอ่านภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

Japanese Reading for Graduate Studies

สวญ 5003

JCC 5003

การเขียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

Japanese Writing for Graduate Studies

สวญ 5004

JCC 5004

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

หมวดวิชาหลัก (9 หน่วยกิต)

สวญ 6000

JCC 6000

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Intercultural Communication

สวญ 6001

JCC 6001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา

Introduction to Japan Studies

สวญ 6002

JCC 6002

การเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Language Acquisition for Effective Communication

หมวดวิชาเลือก (แผน ข 9 หน่วยกิต)

สวญ 7000

JCC 7000

สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย

Contemporary Japan Society and Culture

สวญ 7001

JCC 7001

ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

Advanced Japanese

สวญ 7002

JCC 7002

การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่น

Japanese Translation and Interpretation

สวญ 7003

JCC 7003

วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น

Japanese Organizational Culture

สวญ 7004

JCC 7004

วัฒนธรรมกระแสนิยมและสื่อสารมวลชนในญี่ปุ่น

Japanese Popular Culture and Mass Media

สวญ 7005

JCC 7005

การศึกษาเฉพาะเรื่อง

Selected Topics

หมวดวิชาค้นคว้าอิสร (3 หน่วยกิต)

สวญ 9000

JCC 9000

การค้นคว้าอิสระ

Independent Study

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

สวญ 9004

JCC 9004

วิทยานิพนธ์

Thesis

สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

สพ 4000

ND 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

Foundation for Graduate Studies

ภส 4001

LC 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ภส 4002

LC 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

Integrated English Language Skills Development

ภส 4011

LC 4011

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ภส 4012

LC 4012

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

Remedial Integrated English Language Skills Development

หมายเหตุ เงื่อนไขการเรียนในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันและหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)

สวญ 5000

JCC 5000

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

Japanese Grammar for Graduate Studies

สวญ 5001

JCC 5001

การฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

Japanese Listening and Speaking for Graduate Studies

สวญ 5002

JCC 5002

การอ่านภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

Japanese Reading for Graduate Studies

สวญ 5003

JCC 5003

การเขียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

Japanese Writing for Graduate Studies

สวญ 5004

JCC 5004

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

หมวดวิชาหลัก (9 หน่วยกิต)

สวญ 6000

JCC 6000

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Intercultural Communication

สวญ 6001

JCC 6001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา

Introduction to Japan Studies

สวญ 6002

JCC 6002

การเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Language Acquisition for Effective Communication

หมวดวิชาเลือก (แผน ข 9 หน่วยกิต)

สวญ 7000

JCC 7000

สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย

Contemporary Japan Society and Culture

สวญ 7001

JCC 7001

ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

Advanced Japanese

สวญ 7002

JCC 7002

การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่น

Japanese Translation and Interpretation

สวญ 7003

JCC 7003

วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น

Japanese Organizational Culture

สวญ 7004

JCC 7004

วัฒนธรรมกระแสนิยมและสื่อสารมวลชนในญี่ปุ่น

Japanese Popular Culture and Mass Media

สวญ 7005

JCC 7005

การศึกษาเฉพาะเรื่อง

Selected Topics

หมวดวิชาค้นคว้าอิสร (3 หน่วยกิต)

สวญ 9000

JCC 9000

การค้นคว้าอิสระ

Independent Study

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

สวญ 9004

JCC 9004

วิทยานิพนธ์

Thesis

สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข

  Course Description / รายละเอียดรายวิชา
Copyright © School of Language and Communication 2019