0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

Course Description (สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น)

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ  และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ND 4000 Foundation for Graduate Studies

An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society, codes of ethics for executives and academics, personality development, physical and mental health, the Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai for communication, academic report writing, and an introduction to the Philosophy sufficiency of Economy and development.


ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

LC 4001    Reading Skills Development in English for Graduate Studies

This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure such as sentence types, core parts, headwords and modifiers. This course will enable students to develop their English reading skills necessary for comprehending academic texts and research papers. Emphasis is placed on developing students’ skills in reading for main ideas, drawing conclusions and making inferences, using context clues to arrive at the meanings of unknown words, skimming and scanning, and developing their discourse competence, including critical reading skills.


ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

LC 4002 Integrated English Language Skills Development

Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing at the introductory level.


ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

The course is intended to provide additional practices in the areas of reading skills and strategies covered in LC 4001. Students receive individualized attention to enhance their reading skills for academic purposes.


ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะ เฉพาะบุคคล

LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

This course is intended to provide additional practice in the four skills—listening, speaking, reading and writing strategies covered in LC 4002. Students receive individualized attention to enhance their communication skills in English.


สวญ 5000 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

ศึกษาหลักทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ในภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักการทางทฤษฎีไปใช้วิเคราะห์ทางภาษาได้

JCC 5000 Japanese Grammar for Graduate Studies

The study of theoretical linguistics in Japanese. This course provides general introduction to Japanese morphology, syntax, and semantics. The aim of this course is to provide students with the tools for language analysis.


สวญ 5001 การฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในระดับกลางถึงกลางสูง โดยเน้นทักษะการฟังเชิงวิชาการและการพูดในที่สาธารณะ

JCC 5001 Japanese Listening and Speaking for Graduate Studies

This course aims to enhance listening and speaking competence at an intermediate to upper-intermediate level with a particular emphasis on academic listening and public speaking.


สวญ 5002 การอ่านภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาทักษะการอ่านบทความ เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุปการตีความประโยคในเนื้อเรื่อง การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในบทอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์ นอกจากนี้ ยังพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท

JCC 5002 Japanese Reading for Graduate Studies

This course emphasizes developing students’ skills in reading for main ideas, drawing conclusions and inferences, and skimming and scanning, thereby enhancing their discourse competence and critical reading skills. This course also focuses on enriching vocabulary skills through context clues to arrive at meanings of unknown words.


สวญ 5003 การเขียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

สร้างเสริมความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการเบื้องต้นถึงระดับกลาง อาทิคำและประโยคที่ใช้ในการเขียนเชิงวิชาการ และพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะด้วยภาษาญี่ปุ่น

JCC 5003 Japanese Writing for Graduate Studies

This course aims to enhance students’ understanding of Japanese academic writing at an introductory to intermediate level such as word and sentence structure for academic texts and research papers. — It also aims at enhancing logical thinking competence in Japanese


สวญ 5004 ระเบียบวิธีวิจัย

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยด้านการสื่อสารและวัฒนธรรมในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณาด้านการสื่อสาร ทฤษฎีฐานราก การวิเคราะห์เรื่องราว การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  และศึกษาถึงเทคนิควิธีการหาหัวข้อวิจัย การตั้งคำถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำวิจัย

JCC 5004 Research Methodology

The purpose of this course is to enhance students’ knowledge of research methodologies in the social science. — This course provides a general introduction to quantitative and qualitative studies including ethnography of communication, grounded theory, narrative inquiry, SPSS, etc.  By the end of this course, students will be equipped with basic techniques in such areas as identifying research topics, formulating research questions, reviewing literature, and collecting and analyzing data.


สวญ 6000 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ และปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการพัฒนารูปแบบทางอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมญี่ปุ่นอันมีผลต่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

JCC 6000 Intercultural Communication

This course examines communication theories in an intercultural context and the phenomenon that occurs in these interrelationships, as well as their impact on Japanese culture and society. Also, a focus will be placed on studying the relationship between communication, cultural identity and the development of cultural identity models in Japanese society which effect cross-cultural communication.


สวญ 6001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา

ศึกษาและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพรวมของสังคมญี่ปุ่นในมิติทางสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมกับการเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ ผ่านการฝึกอ่านและเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา

JCC 6001 Introduction to Japan Studies

This course aims to introduce students to Japan from a social and cultural perspective. In order to prepare students for academic learning, it also aims to enhance their analytical and synthetic skills through the readings and composition of academic documents relating to Japanese society.


สวญ 6002 การเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาวิชาเน้นการใช้ภาษาและการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนผ่านรูปแบบวัจนกรรม (speech acts) ต่าง ๆ เช่น ขอร้อง ขอโทษ ปฏิเสธ ติเตียน เพื่อที่จะเข้าใจกลวิธีที่คนญี่ปุ่นเลือกใช้ภาษาให้สื่อความหมายดังประสงค์

JCC 6002 Language Acquisition for Effective Communication

This Course centers on the study of language acquisition theories for effective communication. Emphasis is on the uses of Japanese and the acquisition of Japanese through patterns of speech acts such as requests, apologies, refusals and complaints. This will enable students to understand how Japanese people make language choices to achieve their intentions.


สวญ 7000 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย

เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (1945) จนถึงปัจจุบัน โดยเป็น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ค่านิยมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ผ่านการทบทวนวรรณกรรม กรณีศึกษา ตลอดจนสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

JCC 7000 Contemporary Japan Society and Culture

To study the transformation of Japanese society, values and lifestyle from the end of World War II (1945) until the present.  By reviewing related literature, case studies and multi-media, the course will also analyze the factors that triggered these changes, as well as their consequences on Japanese society as a whole.


สวญ 7001 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด ในระดับสูงจากการทำความเข้าใจวีดีโอและการพูดในที่สาธารณะ และทักษะด้านการอ่าน การเขียน ในระดับสูงจากการอ่านบทเขียนประเภทต่าง ๆ และการเขียนความเรียงขนาดสั้น

JCC 7001 Advanced Japanese

Course contents and teaching focus on developing skills for advanced listening and Practicing public — speaking, through the use of video.  It also focuses on skills for advanced reading and writing, through reading various types of texts and practicing composition through the writing of short essays.


สวญ 7002 การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่น    

ศึกษาหลักและแนวปฏิบัติในการแปลและการล่าม เนื้อหาวิชามุ่งประยุกต์การนำหลักการแปลและการล่ามมาฝึกปฏิบัติผ่านเอกสารต่าง ๆ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมทั้งเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องและสละสลวย วิชานี้ยังเน้นย้ำจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์ของสาขาอาชีพการแปลภาษา

JCC 7002 Japanese Translation and Interpretation

The course content includes the application of theories through practice using a variety of texts in the translation and interpretation from Japanese to Thai and from Thai to Japanese. It also emphasizes the use of appropriate and refined language, as well as codes of conduct and ethical considerations.


สวญ 7003 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร รูปแบบโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะขององค์กรญี่ปุ่น และเทคนิคการดำเนินธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น ทั้งในแง่กระบวนการสื่อสารภายใน และระหว่างองค์กร รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น

JCC 7003 Japanese Organizational Culture

This course examines unique theories, ideologies and structures of organizational cultures in Japanese contexts. The course will also discuss Japanese distinctive styles of business operation and management among organizations.


สวญ 7004 วัฒนธรรมกระแสนิยมและสื่อสารมวลชนในญี่ปุ่น

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางวัฒนธรรมกระแสนิยมของคนญี่ปุ่น เช่น การแต่งกาย เพลง กีฬา วรรณกรรม ที่มีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และวิเคราะห์ถึงบทบาทของสื่อสารมวลชนในฐานะที่เป็นตลาดสื่อสารเคลื่อนที่สำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมกระแสนิยมของญี่ปุ่นต่อชาวโลก

JCC 7004 Japanese Popular Culture and Mass Media  

The course focuses on the analysis of Japanese popular culture, such as Japanese music, sport, literature and dress which affect the style of Japanese life and result in changes to Japanese cultural identity. Also, the course studies the major role played by Japanese mass media in introducing changes in Japanese popular culture to the world.


สวญ 7005 การศึกษาเฉพาะเรื่อง

หัวข้อ ประเด็น กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสื่อสาร วัฒนธรรม และการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

JCC 7005 Selected Topics

Topics or interesting case study related to Communication, Culture, Learning and Teaching Japanese.


สวญ 9000 การค้นคว้าอิสระ

รายงานการวิจัยหรือค้นคว้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นศึกษา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและมีขอบข่ายที่เหมาะสม สามารถทำสำเร็จลุล่วงได้ภายในหนึ่งภาคการศึกษา

JCC 9000 Independent Study

A report on a well-focused topic related to Japanese studies under the supervision of an advisor. The report must be finished within the semester.


สวญ 9004  วิทยานิพนธ์

นักศึกษาจะต้องวิจัยรายงานในหัวข้อเฉพาะภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับต้องเข้าสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วย การวิจัยจะต้องครอบคลุม และเป็นที่ยอมรับได้ในมาตรฐานการวิจัย

JCC 9004   Thesis

A student-initiated research report on a particular topic under consultation of an advisor, together with an oral examination. The study must be extensive and of acceptable research standards.

Copyright © School of Language and Communication 2019