language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

 ประกาศ
  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ประจำภาคเรียน 1/2564 ครั้งที่ 4/2564
  ตารางสอน ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ และสาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น
  ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ประจำภาคเรียน 1/2564 (ครั้งที่ 2/2564)
  ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ประจำภาคเรียน 1/2564 (ครั้งที่ 3/2564)
  ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร ให้ข้อมูลเพื่อร่วมสร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร
  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กรณีปกติ (สอบข้อเขียน) กรณีทุ่นส่งเสริมการศึกษา (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
ประกาศทั้งหมด...
Copyright © School of Language and Communication 2019
Your IP Address: Visitor Today: All: