language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

 ประกาศ
  กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2563
  ผลการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563
  ผลการสอนประมวลความรู้สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563
  Entrance Examination Results for Admission to the Ph.D. Program in Teaching English as an International Language Class 4 (1/2020)
  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 (1/2563)
  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น ภาคพิเศษ รุ่นที่ 9 (3/2563)
  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กรณีปกติ (สอบข้อเขียน) กรณีทุ่นส่งเสริมการศึกษา (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
ประกาศทั้งหมด...
Copyright © School of Language and Communication 2019