loader
  • language@nida.ac.th
  • 0-2727-3138-43, 0-2727-3161


หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแนวข้อสอบมาตรฐาน (TOEFL)


 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแนวข้อสอบมาตรฐาน (TOEFL)

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 5 เมษายน 2563  อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

----------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากข้อสอบ TOEFL เป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งในด้านโครงสร้างประโยคและการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญประกอบกับผู้ที่ต้องใช้คะแนนสอบจำนวนมากมีความรู้และทักษะจำกัดในการทำข้อสอบ หลักสูตรนี้จึงเปิดดำเนินการเพื่อตอบสนอบความต้องการดังกล่าว อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ ความเข้าใจเรื่องกลไกประโยคและทักษะในการทำข้อสอบ TOEFL

หัวข้อวิชาในหลักสูตร 

  1. การจับประเด็นประโยควิชาการในส่วนไวยากรณ์ (Section 2)
  2. ทักษะการทำข้อสอบการอ่านให้ทันเวลา (Section 3)

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  ประมาณ 35-40 คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา)

วิธีการอบรม  บรรยายและฝึกทำข้อสอบระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง ทุกวันอาทิตย์  จำนวน 10 ครั้ง

ครั้งที่

วันอาทิตย์ที่

เวลา

จำนวนชั่วโมง

สถานที่

1

26 มกราคม 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

2

2 กุมภาพันธ์ 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

3

9 กุมภาพันธ์ 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

4

16 กุมภาพันธ์ 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

5

23 กุมภาพันธ์ 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

6

1 มีนาคม 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

7

8 มีนาคม 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

15 มีนาคม 2563

งดอบรม

8

22 มีนาคม 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

9

29 มีนาคม 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

10

5 เมษายน 2563

9.00-12.00 น.

3

ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รวม

30

 

ค่าลงทะเบียน คนละ 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากเงินงบประมาณปี 2563 หากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้

1.  สมัครด้วยตนเองที่คณะภาษาและการสื่อสาร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 13(12A) ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ

2.  สมัครโดยวิธี ONLINE คลิกที่นี่ หรือ http://lc.nida.ac.th แล้วโอนเงินจำนวน 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีออมทรัพย์

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- เลขที่ 944-0-29396-8

- ชื่อบัญชี นายเตวิช เสวตไอยาราม และ นายมนัส สุดเจริญ

จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay In) พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล มาให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ nokphanuwat@yahoo.com ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร  หลักฐานการชำระเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  

โทร. 0-2727-3142 หรือ 0-2727-3147 หรือ 081-494-8797  โทรสาร 0-2377-7892  

http://lc.nida.ac.th  E-mail: nokphanuwat@yahoo.com  LINE ID: nokphanuwat