loader
  • language@nida.ac.th
  • 0-2727-3138-43, 0-2727-3161

 

ปริญญาโทภาคปกติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีในเกณฑ์ดีให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน โดยมีการสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
ประเภทที่ 2 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
ประเภทที่ 3 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

ดูรายละเอียดการรับสมัคร

ปริญญาเอกสาขาภาษาและการสื่อสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ในสถาบัน โดยมีการสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
ประเภทที่ 2 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
ประเภททึ่ 3 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร Download Form

ปริญญาเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ในสถาบัน โดยมีการสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
ประเภทที่ 2 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
ประเภททึ่ 3 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร Download Form