loader
  • language@nida.ac.th
  • 0-2727-3138-43, 0-2727-3161

การประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์/h3>
     

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร ผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครื่อข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาเอก รางวัลระดับดี