loader
  • language@nida.ac.th
  • 0-2727-3138-43, 0-2727-3161

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์


เรื่อง: บทบาทของเพศหญิงในภาพยนตร์โฆษณาของประเทศญี่ปุ่น: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

โดย: นางสาวจิรวัสน์ จันทร์นวล

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13