loader
  • language@nida.ac.th
  • 0-2727-3138-43, 0-2727-3161

ICLC 2019

 

     

 

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 คณะภาษาและการสื่อสาร ได้จัดงานสัมนานานาชาติในหัวข้อ Language and Communication in the Era of Glocalization โดยในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาภาษาและการสื่อสารอย่างกว้างขวางและมีผู้มาร่วมงานซึ่งรวมทั้งบุคลากรนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสถาบันและจากภายนอกอย่างมากมาย