loader
  • language@nida.ac.th
  • 0-2727-3138-43, 0-2727-3161

Staff

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์

คณบดี

ผศ.ดร.ม.ล.จิราภา อาภากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายมนัส สุดเจริญ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร

ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค

ผศ.ดร.กำพล แสวงบุญสถิต

ผศ.ดร.ขวัญจิรา เสนา

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์

คณบดี

ผศ.ดร.ม.ล.จิราภา อาภากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ณัฐินี กล่ำผลปลูก

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช

อาจารย์ ดร.สรุจ ศุภศิรประภา

ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร

อาจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ

อาจารย์ Andrew James West

รศ. Hiroki Goto

นายมนัส สุดเจริญ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร

นางนวนจันทร์ หัสดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ)

นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา)

นางสาวธาราทิพย์ ชื่นเพ็ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา)

นางเยาวเรศ จารุรัตน์กิจ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัศดุ)

นางวิไลวรรณ เพ็ชรศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางรำพึง มณีขาว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกัญปาณัสม์ อนันต์ศรีโชติ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางจรีพร แก้วสุขศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวัชรี สีห์รา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวบุษราคัม หมื่นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสันติ แจ่มเงิน

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

นายเกรียงไกร จิตต์ชุ่ม

พนักงานธุรการ ส1

นายขจรศักดิ์ เพ็ชรหร่าย

พนักงานขับรถยนต์