loader
 • language@nida.ac.th
 • 0-2727-3138-43, 0-2727-3161

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ

   - สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

   - สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

   - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

     หมายเหตุ สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเที่ยบเท่าศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่น หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเที่ยบเท่าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าระดับ N3

     ทั้งนี้ ผู้สมัครรจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง

     กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
     1. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. โดยติดต่อของหนังสือรับรองดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารการศึกษา ได้ที่สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
     2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยส่งให้สถานศึกษาส่งโดยตรงที่
        Educational Service Division,
        National Institute of Development Administration,
        118 Serithai Road, Klong Chan,
        Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
        Facsimile : (662) 377-7477

     ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหากได้รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

 

การสมัคร

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ทุกกรณี -> กองบริการการศึกษา

สถาบันกำหนดให้มีการสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 2 ช่องทาง ดังนี้

วันที่สมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
1. สมัครทางอินเตอร์เนตและชำระเงินผ่านธนาคาร
2. สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง

(การสมัครทางอินเตอร์เนตและการชำระเงินผ่านธนาคารต้องกระทำตามกำหนดการข้างต้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว สถาบันจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะจะไม่มีรายชื่อผู้สมัครในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)


ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติโดยครบถ้วนตรงตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศที่กำหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาและหากชำระค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากระณีใดๆ ทั้งสิ้น

School of Language and Communication at the National Institute of Development Administration (NIDA) is accepting international applications for the Master of Arts Program in Language and Communication (international, Weekend program)

Selection Process: Interview Only
Interview Applications will be considered according to the following criteria:

 • Concept, attitude and vision relating to language and communication
 • Educational background, work experience, and current job responsibilities
 • Intelligence and logical thinking
 • Personality
 • Future career opportunities.

 

Download: Application From      Employment Certification Form

 

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น ภาคพิเศษ รุ่นที่ 9

ดาวน์โหลดใบสมัคร     ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน

 

สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก

 1. ประวัติการศึกษา
 2. ประวัติการทำงาน
 3. ทัศนคติ การแสดงความคิดเห็น

 

รับสมัคร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17

ดาวน์โหลดใบสมัคร      ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน

 

สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก

 1. ประวัติการศึกษา
 2. ประวัติการทำงาน
 3. ทัศนคติ การแสดงความคิดเห็น

 

รับสมัคร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1

   - ดาวน์โหลดใบสมัคร      - ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน

 

สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก

 1. ประวัติการศึกษา
 2. ประวัติการทำงาน
 3. ทัศนคติ การแสดงความคิดเห็น

 

School of Language and Communicational at the National Institute of Development Administration (NIDA) is accepting international applications for the Doctor of Philosophy Program in Language and Communication (international, weekday program).

 

Selection Process: Interview
Interview Applicants will be considered according to the following criteria:

 • Concept, attitude and vision relating to language and communication
 • Educational background, work experience, and current job responsibilities
 • Intelligence and logical thinking
 • Personality
 • Future carreer opportunities.

 

Download: Application Form       Full Scholarship

 

School of Language and Communicational at the National Institute of Development Administration (NIDA) is accepting international applications for the Doctor of Philosophy Program in Teaching English as an International Language (international, weekend program).

 

Selection Process: Interview
Interview Applicants will be considered according to the following criteria:

 • Concept, attitude and vision relating to language and communication
 • Educational background, work experience, and current job responsibilities
 • Intelligence and logical thinking
 • Personality
 • Future carreer opportunities.

 

Download: Application Form       Full Scholarship