0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162 National Institute of Development Administration (NIDA)

          TH   EN

Scholarship

 

  Home / Scholarship

SCHOLARSHIPS

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา


ปริญญาโทภาคปกติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีในเกณฑ์ดีให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน โดยมีการสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 2 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
ประเภทที่ 3 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร


ปริญญาเอกสาขาภาษาอังกฤษศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ (International Program)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ในสถาบัน โดยมีการสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 2 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
ประเภทที่ 3 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร

 

Copyright © School of Language and Communication 2019