language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

Officer

 

  Home / Officer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางนวนจันทร์ หัสดง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะภาษาและการสื่อสาร

นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา)

นางสาวธาราทิพย์ ชื่นเพ็ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา)

นางเยาวเรศ จารุรัตน์กิจ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ)

นางวิไลวรรณ เพ็ชรศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางรำพึง มณีขาว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกัญปาณัสม์ อนันต์ศรีโชติ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางจรีพร แก้วสุขศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวัชรี สีห์รา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวบุษราคัม หมื่นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสันติ แจ่มเงิน

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

นายเกรียงไกร จิตต์ชุ่ม

พนักงานธุรการ ส1

นายขจรศักดิ์ เพ็ชรหร่าย

พนักงานขับรถยนต์

 

Copyright © School of Language and Communication 2019