loader
  • language@nida.ac.th
  • 0-2727-3138-43, 0-2727-3161

> ลำดับการนำเสนอวิชาการค้นคว้าอิสระ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น ภาคพิเศษ รุ่นที่ 9 (1/2563)

การขอเลื่อนสอบ NIDA TEAP เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

> ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ NIDA TEAP ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

> Interveiw Schedule for Admission to Ph.D. Program in Teaching English as an International Language Class 4 1/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบประมวลความรู้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2563

Qualifying Examination for Ph.D. Program in Language and Communication 1/2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ตารางสอนประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคพิเศษ

> ตารางสอนประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ

The 9th International Conference on Language and Communication 1-2 August 2019 (ICLC) "Language and Communication in the Era of Glocalization"

> รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กรณ๊ปกติ (สอบข้อเขียน) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

Quick Link

รับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
9.00 -16.00 น.

รับสมัครนักศึกษา
ภาคพิเศษ

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
9.00 -16.00 น.

รับสมัครนักศึกษา
ปริญญาเอก

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
หรือเสาร์ - อาทิตย์
9.00 -16.00 น.

หลักสูตรอบรม
ที่กำลังเปิดรับสมัคร

สามารถเบิกค่าอบรมได้จากต้นสังกัด
มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

บริการทดสอบ
TOEFL/ITP

สอบทุกวันพุธแรกของเดือน
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
NIDA TEAP / NIDA EPT

Test of English for Academic Purposes/
English Proficiency Test