0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162 National Institute of Development Administration (NIDA)

          TH   EN

Register Page

 

  Home / Register Page

ปริญญาโท ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ

  • English Language Studies and Teaching
  • สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

     หมายเหตุ สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเที่ยบเท่าศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่น หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเที่ยบเท่าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าระดับ N3

     ทั้งนี้ ผู้สมัครรจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง

     กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
     1. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. โดยติดต่อของหนังสือรับรองดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารการศึกษา ได้ที่สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
     2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยส่งให้สถานศึกษาส่งโดยตรงที่
        Educational Service Division,
        National Institute of Development Administration,
        118 Serithai Road, Klong Chan,
        Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
        Facsimile : (662) 377-7477

     ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหากได้รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

 

การสมัคร

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ทุกกรณี -> กองบริการการศึกษา

สถาบันกำหนดให้มีการสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 2 ช่องทาง ดังนี้

วันที่สมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
1. สมัครทางอินเตอร์เนตและชำระเงินผ่านธนาคาร
2. สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง

(การสมัครทางอินเตอร์เนตและการชำระเงินผ่านธนาคารต้องกระทำตามกำหนดการข้างต้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว สถาบันจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะจะไม่มีรายชื่อผู้สมัครในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)


ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติโดยครบถ้วนตรงตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หากสถาบันตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศที่กำหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาและหากชำระค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากระณีใดๆ ทั้งสิ้น

Copyright © School of Language and Communication 2019