Color Variations
Home  /  วิชาการ  /  ภาคพิเศษ  /  ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  /  ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน

 

วิธีสอบคัดเลือก

คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก   1. ประวัติการศึกษา   2. ประวัติการทำงาน   3. ทัศนคติ การแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการเขียน

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน

 

วิธีสอบคัดเลือก

คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก   1. ประวัติการศึกษา   2. ประวัติการทำงาน   3. ทัศนคติ การแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการเขียน

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน

 

วิธีสอบคัดเลือก

คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก   1. ประวัติการศึกษา   2. ประวัติการทำงาน   3. ทัศนคติ การแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการเขียน

 

 

  คณะภาษาและการสื่อสาร                                                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  Graduate School of Language and Communication         118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2727-3138-43

Color Variations

light

dark