Color Variations

ประกาศคณะภาษาและการสื่อสาร

bull1  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร


bull1  รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร


bull1  หลักสูตรอบรมที่กำลังเปิดรับสมัคร


bull1   แบบสอบถามบัณฑิตคณะภาษาและการสื่อสาร


bull1  M.A. Program

new ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2558
new ประกาศผลการคัดเลือก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ รุ่น 7 ครั้งที่ 1/2558
new
เลื่อนกำหนดการสอบ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รุ่น 31 ครั้งที่ 1/2558
new กำหนดการสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ทุกกรณี ทุกหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2558
new กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท ทุกหลักสูตร
new ตารางสอนภาคปกติ ภาเรียนที่ 2/2557 ทุกหลักสูตร

new ตารางสอนนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557 ทุกหลักสูตร

วารสาร

ejournal036

  NIDA Journal of Language and
  Communication

  วารสารฉบับที่ 22 ปีที่ 19 พ.ศ.2557

 

ejournal037

 NIDA Journal of Language and
  Communication

  วารสารฉบับที่ 23 ปีที่ 19 พ.ศ.2557

 

 >> อ่านต่อ <<

 


 

ICLC Proceedings

- ICLC2011
- ICLC2012
- ICLC2013
- ICLC2014

หลักสูตรปริญญาเอก

- รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 6

- รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 6 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

 


 

ARTS-LC 2015

การประชุมวิชาการระดับชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
"นวัตกรรมกับความท้าทายทางภาษาและการสื่อสาร ในโลกไร้พรมแดน"
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558

 


 

ประมวลภาพ การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะภาษาและการสื่อสาร กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันภาษา


test-trainingtoefl-itp     ielts

 

  คณะภาษาและการสื่อสาร                                                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  Graduate School of Language and Communication         118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2727-3138-43

Color Variations

light

dark

446788
Server Time: 2015-04-25 10:54:37
Visitors Counter