Color Variations

ประกาศคณะภาษาและการสื่อสาร

bull1  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร


bull1  รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร


bull1  หลักสูตรอบรมที่กำลังเปิดรับสมัคร


bull1   แบบสอบถามบัณฑิตคณะภาษาและการสื่อสาร


bull1  M.A. Program

new Interview Schedule for MA. Program, Regular Program, Full Scholarship Applications and Regular Entrance Applicants 2/2558
new กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ทุกหลักสูตร กรณีปกติและกรณีทุน ครั้งที่ 2/2558
new รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท ครั้งที่ 2/2558

new ตารางสอบปลายภาค 2/2557 ภาคพิเศษ
new ตารางสอบปลายภาค 2/2557 ภาคปกติ
new ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2558
new ประกาศผลการคัดเลือก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ รุ่น 7 ครั้งที่ 1/2558
new
เลื่อนกำหนดการสอบ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รุ่น 31 ครั้งที่ 1/2558
new ตารางสอนนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557 ทุกหลักสูตร

วารสาร

ejournal036

  NIDA Journal of Language and
  Communication

  วารสารฉบับที่ 22 ปีที่ 19 พ.ศ.2557

 

ejournal037

 NIDA Journal of Language and
  Communication

  วารสารฉบับที่ 23 ปีที่ 19 พ.ศ.2557

 

 >> อ่านต่อ <<

 


 

ICLC Proceedings

- ICLC2011
- ICLC2012
- ICLC2013
- ICLC2014

หลักสูตรปริญญาเอก

- รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 6

- รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 6 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

 


 

บรรยายพิเศษ

ทุนฟูลไบรท์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
(Junior Researcher Scholarship Program)
"เพื่อไปทำวิจัยและค้นคว้าเพิ่มเติมสำหรับวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก ภายใต้การดูแลของอาจารย์สังกัดมหา-
วิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ อุบลศรี
ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน

26 มิถุนายน 2558
9.30 น. - 11.30 น.

สำรองที่นั่ง ออนไลน์


 

ARTS-LC 2015

การประชุมวิชาการระดับชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
"นวัตกรรมกับความท้าทายทางภาษาและการสื่อสาร ในโลกไร้พรมแดน"
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558

 


test-trainingtoefl-itp     ielts

 

  คณะภาษาและการสื่อสาร                                                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  Graduate School of Language and Communication         118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2727-3138-43

Color Variations

light

dark

468419
Server Time: 2015-05-22 22:07:01
Visitors Counter