Color Variations

ประกาศคณะภาษาและการสื่อสาร

bull1  ข้อควรปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


bull1  การสั่งจองชุดครุย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35


bull1  หลักสูตรอบรมที่กำลังเปิดรับสมัคร


bull1  M.A. Program

newประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 3/2557
newผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 4/2557 ทุกหลักสูตร
new ประกาศกำหนดสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ 4/2557 ทุกหลักสูตร
newประกาศกำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
newตารางสอบกลางภาค นักศึกษาภาคพิเศษ 1/2557
newตารางสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ 1/2557
newกำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 4/2557 ทุกหลักสูตร
newภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 6-7 กันยายน 2557
new รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร
new รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร
new กำหนดส่งวิชาค้นคว้าอิสระ ทุกหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2556

วารสาร

journal2014

  NIDA Journal of Language and
  Communication

  วารสารฉบับที่ 19 ปีที่ 21 พ.ศ.2557

 

ปกjournal-pink-edit1-s

 NIDA Journal of Language and
  Communication

  วารสารฉบับที่ 18 ปีที่ 20 พ.ศ.2556

 

 >> อ่านต่อ <<

 


 

ICLC Proceedings

- ICLC2011
- ICLC2012
- ICLC2013


test-trainingtoefl-itp     ielts

 

  คณะภาษาและการสื่อสาร                                                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  Graduate School of Language and Communication         118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2727-3138-43

Color Variations

light

dark

332382
Server Time: 2014-11-21 17:19:23
Visitors Counter