language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

Training Page

 

  Home / Training Page

รับสมัครอบรม "หลักสูตร TOEFL (ITP) Preparation Course (Section 2: Structure and Written Expression)" ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

TOEFL (ITP) Preparation Course (Section 2: Structure and Written Expression)

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564  

อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 9.30-15.30 น. (วันละ 5 ชั่วโมง)

อบรม ONLINE  ผ่านระบบ ZOOM

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

----------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

ผู้เข้าสอบ TOEFL (ITP) ส่วนมากมักจะทำคะแนนสอบใน Section 2: Structure and Written Expression ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้โอกาสที่จะได้คะแนนที่ 500 (สำหรับหลักสูตรภาษาไทย) หรือ 530 (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) มีค่อนข้างน้อย ทั้ง ๆ ที่ข้อสอบส่วนไวยากรณ์นี้มีขอบเขตที่จำกัดและสามารถฝึกฝนในเวลาสั้น ๆ ได้ ซึ่งถ้าสามารถทำคะแนนในส่วนไวยากรณ์นี้ได้สูงขึ้น ก็จะสามารถดึงคะแนนขึ้นมาได้ตามที่ต้องการ

ตัวอย่างผลการสอบของผู้เข้าสอบเดือน กันยายน 2563 มีผู้ได้คะแนน 497 โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้ การฟัง 60 ไวยากรณ์ 44 และ การอ่าน 44 = 497 ซึ่งถ้าผู้สอบรายนี้ทำคะแนนไวยากรณ์ขึ้นมาอีกเพียงหนึ่ง-สองข้อ ก็จะทำให้ได้ 500 หรืออีกรายหนึ่งได้คะแนนตามลำดับดังนี้ การฟัง 50  ไวยากรณ์ 46  การอ่าน 51 = 497 เช่นเดียวกันถ้าทำคะแนนส่วนไวยากรณ์อีกหนึ่งหรือสองข้อ ก็จะทำให้ได้คะแนนรวม 500 เป็นต้น

หลักสูตรเร่งรัดระยะเวลา 30 ชั่วโมงนี้ เน้นการให้ความรู้โครงสร้างประโยควิชาการตามแนว TOEFL (ITP) และชี้ให้เห็นเทคนิคการมองประโยคเพื่อทำข้อสอบจำนวน 40 ข้อให้เสร็จภายในเวลา 25 นาที โดยอาศัยการแปลโจทย์ให้น้อยที่สุดหรือไม่แปลเลย

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ ความเข้าใจเรื่องกลไกประโยคและทักษะในการทำข้อสอบ TOEFL (ITP)

หัวข้อวิชาในหลักสูตร  Structure and Written Expression

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  ประมาณ 35-40 คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา)

วิธีการอบรม  บรรยายและฝึกทำข้อสอบ

ระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง ทุกวันอาทิตย์  จำนวน 6 ครั้ง

   ครั้งที่   

       วันอาทิตย์ที่       

           เวลา           

       จำนวนชั่วโมง       

          อบรม ON LINE          

1.

1 สิงหาคม 2564

9.30-12.00 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

13.00-15.30 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

2.

8 สิงหาคม 2564

9.30-12.00 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

13.00-15.30 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

3.

15 สิงหาคม 2564

9.30-12.00 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

13.00-15.30 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

4.

22 สิงหาคม 2564

9.30-12.00 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

13.00-15.30 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

5.

29 สิงหาคม 2564

9.30-12.00 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

13.00-15.30 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

6.

5 กันยายน 2564

9.30-12.00 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

13.00-15.30 น.

2.5

ผ่านระบบ Zoom

รวม

30

 

 

ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรม

การสมัคร  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้

1.  สมัครโดยวิธี ONLINE CLICK HERE หรือ                         

2.  แสกน QR-CODE

   

แล้วโอนเงินจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีออมทรัพย์

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- เลขที่ 944-0-31881-5

- ชื่อบัญชี นายเตวิช เสวตไอยาราม และ นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์

จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay In) พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล มาให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ nokphanuwat@yahoo.com ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร  หลักฐานการชำระเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  

โทร. 081-494-8797 

http://lc.nida.ac.th 

E-mail: nokphanuwat@yahoo.com 

LINE ID: nokphanuwat

 

 

Copyright © School of Language and Communication 2019