language@nida.ac.th   0-2727-3138 - 43, 0-2727-3162

          TH   EN

Training Page

 

  Home / Training Page

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า รุ่นที่ 2

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า รุ่นที่ 2
English Writing Skills Development (Paragraph Writing)
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565
อบรมเฉพาะอาทิตย์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม – 20 มีนาคม 2565
ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

อบรมผ่านด้วยวิธี ONLINE ผ่าน ZOOM MEETING

-----------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้การสื่อสารภาษาอังกฤษในองค์การ บุคลากรจะต้องมีความสามารถในการเขียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ประกอบกับการเขียนคือสิ่งที่สะท้อนกระบวนการคิดและการเขียนมีลักษณะเฉพาะตามแต่ละวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาทักษะการเขียนจึงต้องมีการสอนอย่างเป็นระบบและต้องมีการฝึกการเขียนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเขียนระดับย่อหน้าขึ้นไปที่ต้องอาศัยความรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์และที่สำคัญคือการคำนึงถึงความกลมกลืนในเนื้อความที่เขียน ทักษะเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบดังที่หลักสูตรนี้มุ่งหมายที่จะดำเนินการ นอกจากนี้หลักสูตรจะรับผู้เข้าอบรมจำนวน 15-20 คนเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การให้คำแนะนำการเขียนเป็นไปอย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์

            เพื่อสอนหลักการเขียนระดับย่อหน้าโดยเน้นทั้งความถูกต้องของการใช้ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนและความกลมกลืนในเนื้อความระดับย่อหน้าขึ้นไป ผู้เข้าอบรมจะฝึกการเขียนผ่านการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื้อหาจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป และเรื่องเฉพาะตามบริบทอาชีพ เช่น การสื่อสารเชิงธุรกิจ

หัวข้อวิชาการในหลักสูตร

            1.  โครงสร้างประโยคหลักและอนุประโยค

         2.  หลักการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

            ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต หรือผู้อำนวยการหลักสูตรอนุมัติให้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาของการอบรม

อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม – 20 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น. (8 ครั้ง ๆ ละ 5 ชั่วโมง รวม 40 ชม.)

ค่าลงทะเบียน 

6,900 บาท/คน (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด  หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ          

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เลขที่บัญชี 944-0-06274-4 ชื่อบัญชี นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์ แล้วส่ง Pay In Slip พร้อมเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนส่งมาที่ nokphanuwat@yahoo.com หรือ LINE ID: nokphanuwat  ภายในวันที่ 16 มกราคม 2565

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร. 081-494-8797  LINE ID: nokphanuwat   e-mail: nokphanuwat@yahoo.com

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี้


 

Copyright © School of Language and Communication 2019