บริการต่างๆ

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร มีบริการต่างๆ ดังนี้

  1. บริการจัดทดสอบ TOEFL/ITP เป็นประจำทุกเดือน
  2. บริการจัดฝึกอบรมตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ
  3. บริการแปลเอกสารภาษาต่าง ๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
  4. บริการรับรองเอกสารการแปล
  5. บริการแปลเว็บไซต์
  6. บริการตรวจแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  7. บริการรับทำงานวิจัยตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ
  8. บริการอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ

ในการขอรับบริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร อาทิ การขอรับบริการด้านการแปลเอกสาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการ และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ แล้วส่งแบบฟอร์มขอรับบริการมาได้ที่ phanuw.p@nida.ac.th หรือโทรสาร 0-2377-7892

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการ