คณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะภาษาและการสื่อสาร บริหารงานภายใต้ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์การศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของคณะ/สำนัก พ.ศ. 2551 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 มีโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์ ผู้อำนวยการศูนย์ และ/หรือรองผู้อำนวยการศูนย์ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ที่ปรึกษา
2. คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ทองงาม กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตวิช เสวตไอยาราม กรรมการ
5. อาจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ กรรมการ
6. นางวิชชุดา ไตรธรรม กรรมการ
7. นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ กรรมการ
8. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการของศูนย์ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ
 2. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้บริการทางวิชาการของศูนย์
 3. เสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
 4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการเงินของศูนย์ให้มีความคล่องตัวและสามารถเลี้ยงตัวเองได้
 5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์ตามที่เห็นสมควร
 6. พิจารณาอนุมัติจ้างบุคลากรของศูนย์ ดังนี้
  - สามารถอนุมัติจ้างลูกจ้างศูนย์ได้ตามความเหมาะสม
  - พนักงานสถาบันที่มีกรอบอัตรากำลัง ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและสภาสถาบัน