ติดต่อเรา

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 13
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2727-3147
โทรสาร 0-2377-7892
อีเมลล์ phanuw.p@nida.ac.th