ความเป็นมา

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ระดับปริญญาโท หลักสูตรการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเสริมพื้นฐานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขา อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบพื้นความรู้ให้กับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในทุกคณะ/สาขาวิชาของสถาบัน และจัดทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะต่างๆ เช่น การเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคพิเศษ ในบางสาขาวิชา เป็นต้น

ปัจจุบันการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันมีการแข่งขันการรับนักศึกษากับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยอย่างมาก กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่ต้องการเข้าศึกษาที่มีคุณภาพย่อมขึ้นกับกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา ซึ่งคณะมีส่วนในการรับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว คณะจึงประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อให้การคัดเลือกและได้ผลิตผลบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามความต้องการของสังคมและผู้ประกอบการ

นอกจากนี้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ในกฏบัตรของอาเซียน ข้อ 34 ได้บัญญัติไว้ว่า "The working language of ASEAN shall be English." ซึ่งหมายความว่าภาษากลางที่จะต้องใช้ในการสื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซึยนในการทำงานร่วมกัน คือ ภาษาอังกฤษคณะภาษาและการสื่อสารตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บริการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ และพัฒนา ฝึกอบรม รวมทั้งวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและการสื่อสาร

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

- ชื่อภาษาไทย "ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร"
- ชื่อย่อภาษาไทย "ศพบ.ภส."
- ชื่อภาษาอังกฤษ "NIDA Center of Language and Communication Development and Services"
- ชื่อย่อภาษาอังกฤษ "LCDS"

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

 1. เพื่อพัฒนาและออกแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่นๆ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในสถาบันและหน่วยงานภายนอก
 2. เพื่อบริการวิชาการ โดยจัดฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะทางการสื่อสารและทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ
 3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร
 4. เพื่อบริการวิชาการด้านอื่นๆ เช่น การแปลและล่าม การให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาและออกแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในสถาบันและหน่วยงานภายนอก
 2. ให้บริการวิชาการ โดยจัดฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะทางการสื่อสารและทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาญึ่ปุ่น และภาษาอื่นๆ
 3. ให้บริการวิชาการด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร
 4. ให้บริการวิชาการด้านอื่นๆ เช่น การแปลและล่าม การให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป

 

เป้าหมาย

 1. พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานการวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถนำผลไปใช้เป็นเกณฑ์การศึกษาต่อไปในระดับสูงของสถาบันการศึกษาอื่นและการทำงานในองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสื่อสารและทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ตามความต้องการของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 3. เป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาและการสื่อสารในระดับประเทศ
 4. เป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านอื่น ๆ เช่น การแปลและล่าม การให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลภายนอก